INKLUZE INTERKULTURNĚ 2

INKLUZE INTERKULTURNĚ 2

logo 

INFORMACE O PROJEKTU:

 

Název projektu:

Inkluze Interkulturně 2

Období realizace projektu:

1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Registrační číslo projektu:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458

Financování projektu:

ESF, Operační program Praha – Pól Růstu (výzva č. 52)

Realizátor projektu

InBáze, z. s.

Partner projektu

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

 

Projekt je zaměřen na posílení odborných kapacit pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v mateřských, základních a středních školách na území hl. m. Prahy. Obsahem je realizace celkem šesti (6) vzdělávacích kurzů vč. jednoho kvalifikačního kurzu a průběžná metodická podpora cílové skupiny projektu. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na oblast interkulturní práce s důrazem na vzdělávání dětí a žáků s OMJ a na práci dvojjazyčného asistenta. Součástí je i pilotní certifikovaná zkouška pro výkon interkulturní práce dle kvalifikačního standardu uvedeného v Národní soustavě kvalifikací (dostupné online ZDE).

 

Komu je projekt určen?

Projekt je určen zájemcům, kteří jsou:

1. Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří splňují podmínky stanovené v § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Zájemci z této cílové skupiny (CS) o účast v projektu budou do projektu zapojeni, pokud naplní níže uvedené předpoklady:

 • znalost českého a alespoň 1 cizího jazyka na úrovni B2 dle mezinárodního referenčního rámce, preferovány jsou AJ, ŠJ, RU, UKR, VN (ústní pohovor, doložení jazykové zkoušky vč. absolvování SZZK v rámci VŠ studia, ev. test úrovně jazyka v rámci výběrového řízení do kurzu/kurzů),
 • působí v oblasti vzdělávání na mateřské, základní, střední či vyšší odborné škole nebo ve školském zařízení na území HMP (čestné prohlášení, strukturovaný profesní životopis),
 • prokáží motivaci pro účast v projektu a jeho aktivitách (motivační dopis).

 

2. Odborní a terénní pracovníci, kteří působí v organizacích / institucích v oblasti vzdělávání.

Jedná se typově o pozice:

 • pedagog volného času, 
 • sociální pedagog, 
 • lektor mimoškolních a zájmových aktivit,
 • lektor programů celoživotního vzdělávání, 
 • lektor doučování, 
 • lektor češtiny jako druhého jazyka, 
 • pracovník rodinného poradenství zaměřeného na podporu dětí a mládeže, 
 • pracovník asistenčních služeb pro rodiny s dětmi (př. při jednání se školami). 

 

Do této skupiny spadají i pracovníci, kteří jsou do uvedené činnosti zapojení na dobrovolnické bázi. Zájemci z této CS o účast v projektu budou do projektu zapojeni, pokud naplní níže uvedené předpoklady:

 • znalost ČJ a alespoň 1 cizího jazyka na úrovni B1 dle mezinárodního referenčního rámce, preferovány jsou AJ, ŠJ, RU, UKR, VN (ústní pohovor, doložení jazykové zkoušky vč. absolvování SZZK v rámci VŠ studia, ev. test úrovně jazyka v rámci výběrového řízení do kurzu/kurzů),
 • působnost v organizacích či institucích (např. NNO, školy a školská zařízení, zařízení poskytující mimoškolní aktivity, VŠ a dal.) na území HMP min. na základě dobrovolnické smlouvy (čestné prohlášení, strukturovaný profesní životopis),
 • prokáží motivaci pro účast v projektu a jeho aktivitách (motivační dopis).

 

Jaké jsou cíle projektu?

Cílem projektu Inkluze Interkulturně 2 je podpoření stávajících kapacit ve vzdělávání, působících jak v pražských školách, tak i v dalších organizacích, které se vzděláváním dětí a žáků s OMJ a podporou v této oblasti zabývají (jak začínající, tak i dlouholetí pracovníci), skrze nabídku unikátních akreditovaných vzdělávacích kurzů, zaměřených na oblast interkulturní práce (IP) a práce dvojjazyčného asistenta pedagoga (DAP). Smyslem projektu je vytvořit prostor a kapacitu pro posílení podpory efektivní komunikace mezi rodiči dětí a žáků s OMJ a školou, snížení a prevence komunikačních a sociokulturních bariér a v neposlední řadě posílení vědomí a informovanost o profesi IP a DAP, a o možnostech jejich využití v rámci školského vzdělávacího systému ČR. Cíle bude dosaženo skrze:

 • vyškolení CS projektu (zejména pedagogičtí pracovníci, působící v MŠ, ZŠ a SŠ) v oblastech interkulturní práce a interkulturní komunikace, inkluzivního vzdělávání a související legislativě a procesu začleňování dětí a žáků s OMJ ve školním prostředí přímo na školách (KA1, celkem 2 turnusy)
 • vyškolení CS projektu (zejména další odborní pracovníci ve vzdělávání) v oblasti IP se zaměřením na práci s dětmi a žáky s OMJ a jejich rodinami v procesu předškolního, základního a středního vzdělávání na školách i mimo formální prostředí škol (KA2 komplexní kurz 1 turnus)
 • vyškolení CS projektu v oblasti práce DAP (zejména as. pedagoga) se zaměřením na kompetence při výuce ČDJ a měkké dovednosti nezbytné pro práci s dětmi z odlišného kulturního prostředí (KA3)
 • poskytnutí komplexní, dlouhodobé odborné a metodické podpory (po dobu trvání proj.) jak účastníkům projektu, tak spolupracujícím subjektům (zejm. školy na nichž budou probíhat odborné praxe) zaměřené na metody a techniky práce s dětmi a žáky s OMJ, skup. cvičení na vybraná témata (např. tlumočení, výuka ČDJ), kazuistické semináře zaměřené na spolupráci IP a škol intervize a dal. (DA1)
 • pilotní realizace certifikované zkoušky pro výkon IP (kód 75-020-R) dle kvalifikačního standardu v Národní soustavě kvalifikací (DA2)

 

Jaké aktivity v projektu realizujeme?

V rámci projektu (vedle jeho samotného řízení a koordinace) realizujeme celkem čtyři klíčové aktivity (KA) a dvě (2) dílčí aktivity (DA):

KA1: Vzdělávací kurzy v oblasti interkulturní práce a interkulturní komunikace

Aktivita obsahuje realizaci celkem dvou (2) turnusů vzdělávacího kurzu s názvem „Základy interkulturní práce a interkulturní komunikace na školách“. Rozsah jednoho kurzu činí 80 hodin, z toho 50 hodin přímé výuky a 30 hodin odborné praxe ve vybrané mateřské, základní nebo střední škole. 

Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o absolvování vzdělávání akreditovaného u MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účast na kurzu je pro účastníky bezplatná.

 

Registrace na 1. turnus kurzu je otevřena do 5. 1. 2020.

Leták k prvnímu turnusu

Informace o kurzu pro účastníky

Registrace účastníků ZDE

 

KA2: Akreditovaný rekvalifikační program směrující k získání profesní kvalifikace „Interkulturní pracovník“

Aktivita obsahuje realizaci jednoho turnusu unikátního vzdělávacího programu směřujícího k získání profesní kvalifikace „Interkulturní pracovník“ Aktivita je realizována ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (FF UK). Časová dotace programu činí 251 hodin. Z toho 201 hodin tvoří prezenční výuka, 30 hodin praxe na vybrané mateřské, základní či střední škole a 20 hodin v organizaci poskytující služby interkulturní práce.

Úvodní setkání a školení v oblasti BOZP proběhne v pátek 20. 3. 2020 od 13:30 do 16:00 v prostorách komunitního centra InBáze, z. s., na adrese Legerova 357/50, Praha 2.

Prezenční výuka je členěna do 12 víkendových setkání a proběhne od 27. 3. 2020 do 10. 1. 2021. Závěrečná zkouška se bude konat v únoru 2021 (termíny zkoušky budou vypsány v lednu 2021).

Po složení závěrečné zkoušky absolventi získají osvědčení o získání profesní kvalifikace „Interkulturní pracovník“
Účast v programu je bezplatná.

 

Registrace účastníků je otevřena do 13. 3. 2020.

Leták k programu

Podrobné informace pro účastníky a harmonogram programu

Registrace účastníků ZDE

Profil absolventa

 

KA3: Vzdělávací kurzy v oblasti práce dvojjazyčného asistenta pedagoga

Aktivita obsahuje realizaci celkem tří (3) turnusů vzdělávacího kurzu s názvem „Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem“. Rozsah jednoho kurzu činí 65 hodin, z toho 45 hodin přímé výuky a 20 hodin odborné praxe ve vybrané mateřské nebo základní škole. 

Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o absolvování vzdělávání akreditovaného u MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účast na kurzu je pro účastníky bezplatná.

 

Registrace na 1. turnus kurzu je otevřena do 5. 1. 2020.

Leták k prvnímu turnusu

Informace o kurzu pro účastníky 

Registrace účastníků ZDE

 

KA4: Evaluace projektu

Cílem aktivity je průběžný sběr a vyhodnocování níže uvedených stěžejních oblastí:

 • naplňování indikátorů projektu ve vztahu k jeho cílům a cílům jednotlivých KA,
 • zjištění dopadu KA a DA (zejména kurzy KA1-KA3 a metodická podpora DA1) do praxe při práci s dětmi a žáky s OMJ za účelem budoucího nastavení a případných úprav obdobných kurzů v budoucnu spolu s doporučeními pro poskytovatele obdobných vzdělávacích kurzů,
 • zjištění dopadu průběžných a závěrečných výstupů projektu v praxi (zejména metodická doporučení, sdílené know-how, profesiogram IP a DAP),
 • získání argumentů pro zdůvodnění přínosu realizovaných kurzů ve vztahu 1) k cílové skupině projektu a 2) k podpoře vzdělávání a začleňování dětí a žáků s OMJ,
 • analýza motivace zájemců o kurzy před jejich zahájením (vč. očekávání, potřeb apod.) a sledování jejich naplnění po ukončení vzdělávacího kurzu.

 

Obsahem aktivity je zajištění výstupů z výše uvedených oblastí prostřednictvím níže uvedených nástrojů:

 1. dotazníkové šetření a rozhovory mezi účastníky, školami a dalšími zapojenými subjekty,
 2. focus groups v rámci úvodních a optimálně i závěrečných setkání s účastníky kurzů,
 3. kvantitativní a kvalitativní analýza reflexních zpráv a hodnocení průběhu kurzů účastníky,
 4. analýza dokumentace a zhodnocení vnitřních procesů při realizaci projektu.

Evaluační zpráva č. 1 za období 1. 10. 2019–31. 3. 2020

 

DA1: Metodická podpora účastníkům projektu

Cílem dílčí aktivity je poskytnutí metodické podpory zapojeným účastníkům projektu včetně účastníků vzdělávacích kurzů projektu Inkluze Interkulturně 1 realizovaného v letech 2018–2019. 

Obsahem dílčí aktivity je nabídka kontinuální podpory všem zapojeným osobám po celou dobu trvání projektu (tj. během jednotlivých kurzů i po jejich absolvování). Metodická podpora obsahuje především:

 • individuální konzultace účastníků se „specialisty vzdělávacích kurzů“, „metodikem projektu“ (kontakty níže), „odbornými lektory“ či „garanty“ vzdělávacích kurzů,
 • individuální odborné konzultace s „odbornými konzultanty“,
 • doplňující vzdělávací semináře na vybraná témata,
 • skupinová setkání pod vedením „specialistů vzdělávacích kurzů“ a „metodika projektu“ (kontakty níže),
 • odborná setkání formou kulatých stolů) či (konferencí) za účelem sdílení dobré praxe a odborného know-how,
 • doplňující metodickou podporu zajištěnou „metodikem projektu“, skrze studijní materiály a podklady, včetně metodických doporučení pro výkon IP a DAP a profesiogramu profesí IP a DAP.

 

O možnostech metodické podpory budou účastníci projektu informováni během vzdělávacích kurzů. Pro podrobnější informace můžete kontaktovat Mgr. Jana Matěje Bejčka skrze níže uvedené kontakty.

 

DA2: Certifikovaná zkouška pro výkon interkulturní práce

Aktivita obsahuje přípravu certifikované zkoušky vč. autorizace autorizované osoby oprávněné zkoušku realizovat a udělovat osvědčení o získání profesní kvalifikace „Interkulturní pracovník“ a dále pilotáž zkoušky, která proběhne jako výstup z aktivity KA2. Předpokládáme zapojení až 30 účastníků.

Cílem aktivity je:

 • pilotní realizace zkoušky pro interkulturní pracovníky dle kvalifikačního a hodnotícího standardu uvedeného v Národní soustavě kvalifikací („Interkulturní pracovník“, kód 75-020-R),
 • autorizace odborných zkoušejících pro možnost opakování zkoušky i po skončení projektu, 
 • získání zkušeností a know-how pro případnou revizi standardů NSK a pro možné opakování zkoušky v budoucnu, 
 • získání podkladů pro závěrečnou evaluační zprávu projektu.

Doba zkoušky na 1 účastníka činí 4–5 hodin a příprava. Zkouška obsahuje písemnou, ústní a praktickou část. Absolvent získá certifikát o složení zkoušky „Interkulturní pracovník“. Podrobnější informace o certifikované zkoušce jsou dostupné ZDE.

Projektový tým:

Mgr. Jan Matěj Bejček / Metodik a vedoucí projektu

GSM: +420 739 077 721

E-mail: bejcek@inbaze.cz

Anna Darašenka / Specialistka vzdělávacího kurzu (kurzy v oblasti interkulturní práce)

GSM: +420 777 190 633

E-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Natallia Allen / Specialistka vzdělávacího kurzu (kurzy v oblasti interkulturní práce)

GSM: +420 733 785 680

E-mail: allen@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová / Specialistka vzdělávacího kurzu (kurzy pro dvojjazyčné asistenty pedagoga)

GSM: +420 775 277 388

E-mail: hanzalova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, MA. / Specialistka vzdělávacího kurzu (kurzy pro dvojjazyčné asistenty pedagoga)

GSM: +420 603 820 210

E-mail: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Blanka Vosecká Veselá / evaluátorka projektu
 
Kristina Kvetenadze / asistentka projektu

Přesunout se na začátek