INFORMACE K ŘEŠENÍ POBYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

INFORMACE K ŘEŠENÍ POBYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

Výtah z dokumentu Odboru azylové a migrační politiky OAMP MV Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR od 18. 5. – 16. 7. 2020

Následující postup bude uplatňován po dobu 60 dnů (tj. 17. 7. 2020)

 

I. Pobyt cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu

A) Cizinci, kteří v době nouzového stavu skončila platnost dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, budou moci vycestovat z území v době 60 dnů od skončení nouzového stavu (tj. do 16. 7. 2020) bez postihu za neoprávněný pobyt. Nedostanou v tuto dobu výjezdní příkaz. 

Cizinec v tuto dobu nemá platné oprávnění k pobytu ve smyslu zákony o pobytu cizinců, ale nebude za tento přestupek postihován.

Při výjezdu z území ČR mu bude do cestovního dokladu potvrzeno, že byl jeho pobyt na území tolerován. Potvrzení bude mít formu speciálního razítka.

B) Cizinci, kteří na území pobývali neoprávněně na území ČR již před vyhlášením nouzového stavu, by měli, co nedříve ČR opustit. 

C) Cizinci, kteří ztratili oprávnění k pobytu na území ČR až po skončení nouzového stavu (tj. 17. 5. 2020), mohou z vycestovat z území, aniž by jim byl vydán výjezdní příkaz.

D) Pokud cizinec, kterému vyprší pobytové oprávnění v době nouzového stavu nebo 60 dní po jeho skončení a plánuje na území ČR dále pobývat, musí požádat o prodloužení svého pobytového oprávnění v zákonem stanovených lhůtách.

II. Vstup cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu

Činnost zastupitelských úřadu ČR bude po skončení nouzového stavu obnovována, s ohledem na epidemiologickou situaci a místní podmínky. Vstup cizinců na území ČR bude umožněn za daných podmínek.

Po skončení nouzového stavu budou moci nadále vstoupit na území ČR jen cizinci, kteří se prokážou negativním výsledkem testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. Jde o lékařské potvrzení a povtrzení z příslušné laboratoře. Výjimku z této povinnosti mají rodinní příslušníci občanů ČR nebo občanu EU s bydlištěm v ČR., kteří jsou povinni absolvovat po vstupu 14denní karanténu. 

Z preventivních důvodů a s ohledem na uvedená karanténní opatření nebude cizincům umožněn pod dobu 14 dnů od příjezdu na území ČR umožněn vstup na pracoviště Ministerstva vnitra. Cizinec nahlásí místo svého pobytu po této karanténní době, nikoliv do tří dnů od příjezdu na území. Nebude za nedodržení zákonné lhůty postihován.

III. Vyřizování pobytové agendy na území

Až do odvolání bude i po skončení nouzového stavu nadále upřednostňován dálkový kontakt, tj. poštou, datovou schránkou, na pracoviště Ministerstva vnitra. Je tomu tak kvůli preventivnímu zajištění bezpečnosti zdraví klientů i zaměstnanců.

 

1. Přístup na pracoviště Ministerstva vnitra pouze na objednání

Je možné se objednat, elektronicky nebo telefonicky, ke všem úkonům s výjimkou níže uvedených, na které nelze ani po skončení nouzového stavu objednat a lze je řešit výhradně dálkovým způsobem (poštou nebo datovou schránkou):

 • Podání žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu
 • ohlášení ztráty, zcizení dokladu
 • ohlášení změny místa pobytu na území, změny osobního stavu, změny cestovního dokladu a dalších změn
 • podání žádosti o provedení změny v dokladu nebo vydání náhradního dokladu za doklad ztracený, zcizený nebo poškozený

Úkony, ke kterým není nutní se předem objednávat:

 • vydání překlenovacího štítku za účelem vycestování z území, pro pracovníky v mezinárodní dopravě, pracovníky kritické infrastruktury nebo potřeby ostatních státních orgánů. Účel musí být prokázán.
 • vydání výjezdního příkazu, pokud cizinci pobytové oprávnění skončilo nebo zaniklo až 60 dnů po skončení nouzového stavu, tj. po 16. 7. 2020
 • Podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu za dítě narozené na území (§ 88  zákona o pobytu cizinců)
 • Byl-li cizinec již předtím vyzván k předložení originálu cestovního dokladu nebo originálu matričního dokladu.

 

2. Rozšířená možnost neosobního podání žádosti o pobytové oprávnění

Žádosti o pobytová oprávnění, které je třeba doručit Ministerstvu vnitra osobně, budou přijímány po
dobu trvání shora uvedených omezujících opatření také poštou, elektronicky z datové schránky
žadatele či jeho zástupce nebo elektronicky se zaručeným podpisem žadatele nebo jeho zástupce. Ministerstvo vnitra preferuje tento neosobní způsob podání vzhledem k preventivním opatřením chránícím zdraví klientů i zaměstnanců. Následující žádosti budou Ministerstvem vnitra přijaty a posouzeny jako by byly podány osobně. Nebude nutné se dostavit v zákonem stanovené lhůtě na pracoviště ministerstva.

 • Žádosti o dlouhodobý pobyt
 • Žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt dítěte narozeného na území (§ 88  zákona o pobytu cizinců)
 • Žádosti o trvalý pobyt
 • Žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Evropské unie

 

3. Lhůty pro podání žádostí, pro hlášení změn a dalších skutečností

Vyhlášený nouzový stav je považován za překážku na vůli cizince nezávislou, která mu bránila v podání žádosti v zákonem stanovené lhůtě (§ 47 odst. 3, § 60 odst. 4 zákona o pobytu cizinců). Nouzový stav bude zpravidla uznán jako relevantní důvod pozdního podání. Žádost bude ve většině případech akceptována a standardně vyřízena.

 

4. Vady podaných žádostí a lhůta pro jejich odstranění

V případě, že podaná žádost (kromě žádosti o vydání nebo prodloužení dlouhodobého víza) má vady
(tj. zejména nebyly doloženy všechny požadované náležitosti či náležitosti nesplňovaly požadavky na ně kladené), Ministerstvo vnitra vyzývá žadatele k jejich odstranění, k čemuž mu stanoví lhůtu. V současné době jsou lhůty stanovovány a po ukončení nouzového stavu nadále budou zpravidla delší než před vyhlášením nouzového stavu, a to zejména s ohledem na ztížený přístup veřejnosti ke státním orgánům.

IV. Zaměstnání cizinců

1. Zánik zaměstnanecké karty

Krizovým opatřením vlády uvedeným v čl. IV bod 3 usnesení vlády č. 495 ze dne 30. 4. 2020 byl na dobu trvání nouzového stavu přerušen běh doby, ve které po skončení pracovněprávního vztahu zaniká platnost zaměstnanecké karty. Tato doba začíná znovu celá běžet až po skončení nouzového stavu. Skončil-li držiteli zaměstnanecké karty pracovněprávní vztah v době nouzového stavu nebo v 60 dnech předcházejících vyhlášení nouzového stavu, zaměstnanecká karta nejen, že mu v době nouzového stavu nezanikne, ale cizinec bude mít po skončení nouzového stavu dalších 60dnů, aby zaměstnavatele změnil.

 

2. Krizové oznámení změny zaměstnavatele či pozice

Krizovým opatřením vlády uvedeným v čl. II usnesení vlády č. 267 ze dne 19. 3. 2020 bylo na dobu trvání nouzového stavu držiteli zaměstnanecké karty a modré karty umožněno za zjednodušených podmínek začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění. Po skončení nouzového stavu tento způsob již nebude možný. Oznámení o změně zaměstnavatele bude muset bát učiněno standardním způsobem. Poslední krizové oznámení by mělo být Ministerstvu vnitra doručeno v poslední den trvání nouzového stavu (tj. 17. 5. 2020)

 

3. Možnost podat oznámení o změně zaměstnavatele dříve než 6 měsíců po převzetí zaměstnanecké karty

Po skončení nouzového stavu již nebude dále možné postupovat podle krizového opatření vlády uvedeného v čl. III usnesení vlády č. 267 ze dne 19. 3. 2020 a změnit zaměstnavatele před uplynutím zákonné 6měsíční lhůty od převzetí první zaměstnanecké karty.

 

4. Potvrzení o splnění podmínek

Cizinci, který splňuje podmínky pro vydání zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a potřebuje nastoupit do zaměstnání, bude i po ukončení nouzového stavu potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty zasláno poštou případně do datové schránky, pokud o to požádá.

Zároveň s potvrzením o splnění podmínek bude cizinci zasláno i písemné rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převáděného zaměstnance, které může nahradit biometrický průkaz, dokud tento nebude vydán. Potvrzení o nastoupení na pracovní pozici se již po cizinci v těchto případech nebude vyžadovat.

V. Ostatní agenda

1. Hlášení změny místa pobytu na území

Změnu místa pobytu mohou cizinci hlásit písemně. Držitelé povolení k pobytu musí zároveň požádat o vydání nového průkazu. Cizinci využijí tiskopisy dostupné na webu Ministerstva vnitra.  Ministerstvo vnitra cizince následně pozve k návštěvě pracoviště.

2. Ztráta, zcizení či poškození průkazu povolení k pobytu

Tyto skutečnosti leze hlásit písemně a současně požádat o vydání nového dokladu. Ministerstvo vnitra cizince následně pozve k návštěvě pracoviště.

3. Prodloužení průkazů o povolené k trvalému pobytu

O prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu lze žádat také písemně. Ministerstvo vnitra cizince následně pozve k návštěvě pracoviště.

 


Přesunout se na začátek